மெட்ரிக் யூனிட் கிகாவின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit giga ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் கிகாவின் மதிப்பு என்ன?

10 9

10 9

மெட்ரிக் யூனிட் கிகாவின் மதிப்பு என்ன? - 10 9

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்