மெட்ரிக் யூனிட் ஹெக்டோவின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit hecto ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் ஹெக்டோவின் மதிப்பு என்ன?

10 2

10 2

மெட்ரிக் யூனிட் ஹெக்டோவின் மதிப்பு என்ன? - 10 2

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்