மெட்ரிக் யூனிட் கிலோவின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit kilo ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் கிலோவின் மதிப்பு என்ன?

10 3

10 3

மெட்ரிக் யூனிட் கிலோவின் மதிப்பு என்ன? - 10 3

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்