மெட்ரிக் யூனிட் மைக்ரோவின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit micro ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் மைக்ரோவின் மதிப்பு என்ன?

10 -4

10 -4

மெட்ரிக் யூனிட் மைக்ரோவின் மதிப்பு என்ன? - 10 -4

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்