மெட்ரிக் யூனிட் மில்லிக்கான மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit milli ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் மில்லிக்கான மதிப்பு என்ன?

10 -3

10 -3

மெட்ரிக் யூனிட் மில்லிக்கான மதிப்பு என்ன? - 10 -3

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்