மெட்ரிக் யூனிட் நானோவின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit nano ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் நானோவின் மதிப்பு என்ன?

10 -9

10 -9

மெட்ரிக் யூனிட் நானோவின் மதிப்பு என்ன? - 10 -9

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்