மெட்ரிக் யூனிட் பெட்டாவின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit peta ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் பெட்டாவின் மதிப்பு என்ன?

10 15

10 15

மெட்ரிக் யூனிட் பெட்டாவின் மதிப்பு என்ன? - 10 15

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்