மெட்ரிக் யூனிட் பைக்கோவின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit pico ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் பைக்கோவின் மதிப்பு என்ன?

10 -12

10 -12

மெட்ரிக் யூனிட் பைக்கோவின் மதிப்பு என்ன? - 10 -12

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்