மெட்ரிக் யூனிட் தேராவின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit tera ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் தேராவின் மதிப்பு என்ன?

10 12

10 12

மெட்ரிக் யூனிட் தேராவின் மதிப்பு என்ன? - 10 12

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்