மெட்ரிக் யூனிட் யோக்டோவின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit yocto ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் யோக்டோவின் மதிப்பு என்ன?

10 -24

10 -24

மெட்ரிக் யூனிட் யோக்டோவின் மதிப்பு என்ன? - 10 -24

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்