மெட்ரிக் யூனிட் யோட்டாவின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit yotta ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் யோட்டாவின் மதிப்பு என்ன?

10 24

10 24

மெட்ரிக் யூனிட் யோட்டாவின் மதிப்பு என்ன? - 10 24

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்