மெட்ரிக் யூனிட் ஜெப்டோவின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit zepto ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் ஜெப்டோவின் மதிப்பு என்ன?

10 -21

10 -21

மெட்ரிக் யூனிட் ஜெப்டோவின் மதிப்பு என்ன? - 10 -21

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்