மெட்ரிக் யூனிட் ஜெட்டாவின் மதிப்பு என்ன? | Tamil GK

English
What is the value for metric unit zetta ?

Tamil மெட்ரிக் யூனிட் ஜெட்டாவின் மதிப்பு என்ன?

10 21

10 21

மெட்ரிக் யூனிட் ஜெட்டாவின் மதிப்பு என்ன? - 1021

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்