உலகில் முதன்முதலில் தோன்றிய‌ உயிரினம் எது? | Tamil GK

English
What was the first living organism?

Tamil உலகில் முதன்முதலில் தோன்றிய‌ உயிரினம் எது?

அமீபா. Amoeba

அமீபா. Amoeba

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்