கொரோனா வைரஸுக்கு கொரோனா எனும் பெயர் எங்கிருந்து வந்தது? | Tamil GK

English
From where coronavirus got its name?

Tamil கொரோனா வைரஸுக்கு கொரோனா எனும் பெயர் எங்கிருந்து வந்தது?

en their crown-like projectionsta கிரீடம் போன்ற முகடுகள் காரணமாக

கிரீடம் போன்ற முகடுகள் காரணமாக : கொரோனா என்றால் இலத்தீன் மொழியில் கிரீடம் என்று பொருள்படும்.

Due to their crown-like projections on the surfaces coronaviruses got their name

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்