இந்தியாவில் எந்த நகரம் சிட்டி ஆஃப் ஜாய் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as City of Joy?

Tamil இந்தியாவில் எந்த நகரம் சிட்டி ஆஃப் ஜாய் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta கொல்கத்தாen Kolkata

கொல்கத்தா, Kolkata

இந்தியாவில் எந்த நகரம் சிட்டி ஆஃப் ஜாய் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - கொல்கத்தா, Kolkata

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்