இந்தியாவில் எந்த நகரம் மசாலா நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as City of Spices?

Tamil இந்தியாவில் எந்த நகரம் மசாலா நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta கோழிக்கோடு (காலிகட்) enKozhikode (Calicut)

கோழிக்கோடு (காலிகட்) , Kozhikode (Calicut)

இந்தியாவில் எந்த நகரம் மசாலா நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - கோழிக்கோடு (காலிகட்) , Kozhikode (Calicut)

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்