இந்தியாவில் எந்த நகரம் காட்டன் சிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Cotton City?

Tamil இந்தியாவில் எந்த நகரம் காட்டன் சிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta யவத்மல்en Yavatmal

யவத்மல், Yavatmal

இந்தியாவில் எந்த நகரம் காட்டன் சிட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது? - யவத்மல், Yavatmal

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்