கிழக்கின் கோவா என்று அழைக்கப்படும் இந்திய நகரம்? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Goa of the East?

Tamil கிழக்கின் கோவா என்று அழைக்கப்படும் இந்திய நகரம்?

ta விசாகப்பட்டினம்en Visakhapatnam

விசாகப்பட்டினம், Visakhapatnam

கிழக்கின் கோவா என்று அழைக்கப்படும் இந்திய நகரம்? - விசாகப்பட்டினம், Visakhapatnam

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்