இந்தியாவில் எந்த நகரம் லேண்ட் ஆஃப் பிளாக் டயமண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Land of Black Diamond?

Tamil இந்தியாவில் எந்த நகரம் லேண்ட் ஆஃப் பிளாக் டயமண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta அசன்சோல்en Asansol

அசன்சோல், Asansol

இந்தியாவில் எந்த நகரம் லேண்ட் ஆஃப் பிளாக் டயமண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - அசன்சோல், Asansol

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்