இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் ருர் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Ruhr of India?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் ருர் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta துர்காபூர்en Durgapur

துர்காபூர், Durgapur

இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் ருர் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - துர்காபூர், Durgapur

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்