இந்தியாவில் எந்த நகரம் சந்தன நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Sandalwood City?

Tamil இந்தியாவில் எந்த நகரம் சந்தன நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta மைசூர்en Mysore

மைசூர், Mysore

இந்தியாவில் எந்த நகரம் சந்தன நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - மைசூர், Mysore

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்