இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் சுவிட்சர்லாந்து என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Switzerland of India?

Tamil இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் சுவிட்சர்லாந்து என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta காஷ்மீர்en Kashmir

காஷ்மீர், Kashmir

இந்தியாவின் எந்த நகரம் இந்தியாவின் சுவிட்சர்லாந்து என்று அழைக்கப்படுகிறது? - காஷ்மீர், Kashmir

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்