இந்தியாவில் எந்த நகரம் இரட்டை நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? | Tamil GK

English
Which city in india is known as Twin City?

Tamil இந்தியாவில் எந்த நகரம் இரட்டை நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது?

ta ஹைதராபாத், செகந்திராபாத் en Hyderabad,Secunderabad

ஹைதராபாத், செகந்திராபாத் / Hyderabad,Secunderabad

இந்தியாவில் எந்த நகரம் இரட்டை நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? - ஹைதராபாத், செகந்திராபாத் / Hyderabad,Secunderabad

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்