விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் அரினாவுடன் தொடர்புடைய விளையாட்டு எது? | Tamil GK

English
Which sport is related to playground name Arena ?

Tamil விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் அரினாவுடன் தொடர்புடைய விளையாட்டு எது?

Horse riding. குதிரை ஓட்டப் பந்தயம்

Horse riding. குதிரை ஓட்டப் பந்தயம்

விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் அரினாவுடன் தொடர்புடைய விளையாட்டு எது? - Horse riding. குதிரை ஓட்டப் பந்தயம்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்