விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் போர்டு - தொடர்புடைய விளையாட்டு ? | Tamil GK

English
Which sport is related to playground name Board ?

Tamil விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் போர்டு - தொடர்புடைய விளையாட்டு ?

Table tennis, டேபிள் டென்னிஸ்

Table tennis, டேபிள் டென்னிஸ்

விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் போர்டு - தொடர்புடைய விளையாட்டு ? - Table tennis, டேபிள் டென்னிஸ்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்