விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் கோர்டு - தொடர்புடைய விளையாட்டு ? | Tamil GK

English
Which sport is related to playground name Court ?

Tamil விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் கோர்டு - தொடர்புடைய விளையாட்டு ?

Volleyball, Squash, Kho-kho, Kabaddi, Tennis, Badminton, Net Ball, Handball.

Volleyball, Squash, Kho-kho, Kabaddi, Tennis, Badminton, Net Ball, Handball. வாலிபால், ஸ்குவாஷ், கொ-கொ, கபடி, டென்னிஸ், பேட்மின்டன், நெட்பால், ஹேண்ட்பால்

விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் கோர்டு - தொடர்புடைய விளையாட்டு ? - Volleyball, Squash, Kho-kho, Kabaddi, Tennis, Badminton, Net Ball, Handball. வாலிபால், ஸ்குவாஷ், கொ-கொ, கபடி, டென்னிஸ், பேட்மின்டன், நெட்பால், ஹேண்ட்பால்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்