விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் ஃபீல்டு - எந்த விளையாட்டு தொடர்புடையது? | Tamil GK

English
Which sport is related to playground name Field ?

Tamil விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் ஃபீல்டு - எந்த விளையாட்டு தொடர்புடையது?

Polo, Football, Hockey. போலோ, கால்பந்து, ஹாக்கி.

Polo, Football, Hockey. போலோ, கால்பந்து, ஹாக்கி.

விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் ஃபீல்டு - எந்த விளையாட்டு தொடர்புடையது? - Polo, Football, Hockey. போலோ, கால்பந்து, ஹாக்கி.

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்