விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் கிரீன்ஸ் - தொடர்புடைய விளையாட்டு ? | Tamil GK

English
Which sport is related to playground name Greens ?

Tamil விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் கிரீன்ஸ் - தொடர்புடைய விளையாட்டு ?

Bowls, பவுள்ஸ்

Bowls, பவுள்ஸ்

விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் கிரீன்ஸ் - தொடர்புடைய விளையாட்டு ? - Bowls, பவுள்ஸ்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்