விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் மேட் - தொடர்புடைய விளையாட்டு ? | Tamil GK

English
Which sport is related to playground name Mat ?

Tamil விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் மேட் - தொடர்புடைய விளையாட்டு ?

Judo, Karate, Taekwondo.ஜூடோ, கராத்தே, டேக்வாண்டோ.

Judo, Karate, Taekwondo.ஜூடோ, கராத்தே, டேக்வாண்டோ.

விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் மேட் - தொடர்புடைய விளையாட்டு ? - Judo, Karate, Taekwondo.ஜூடோ, கராத்தே, டேக்வாண்டோ.

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்