விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் பிட்சுடன் தொடர்புடைய விளையாட்டு? | Tamil GK

English
Which sport is related to playground name Pitch ?

Tamil விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் பிட்சுடன் தொடர்புடைய விளையாட்டு?

Cricket, மட்டைப்பந்து

Cricket, மட்டைப்பந்து

விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் பிட்சுடன் தொடர்புடைய விளையாட்டு? - Cricket, மட்டைப்பந்து

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்