விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் பூல் - தொடர்புடைய விளையாட்டு ? | Tamil GK

English
Which sport is related to playground name Pool ?

Tamil விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் பூல் - தொடர்புடைய விளையாட்டு ?

Swimming. நீச்சல்

Swimming. நீச்சல்

விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் பூல் - தொடர்புடைய விளையாட்டு ? - Swimming. நீச்சல்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்