விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் ரேஞ்சுடன் தொடர்புடைய விளையாட்டு எது? | Tamil GK

English
Which sport is related to playground name Range ?

Tamil விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் ரேஞ்சுடன் தொடர்புடைய விளையாட்டு எது?

Shooting, Archery. துப்பாக்கிசுடுதல், வில்வித்தை.

Shooting, Archery. துப்பாக்கிசுடுதல், வில்வித்தை.

விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் ரேஞ்சுடன் தொடர்புடைய விளையாட்டு எது? - Shooting, Archery. துப்பாக்கிசுடுதல், வில்வித்தை.

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்