விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் ரிங்க் உடன் எந்த விளையாட்டு தொடர்புடையது? | Tamil GK

English
Which sport is related to playground name Rink ?

Tamil விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் ரிங்க் உடன் எந்த விளையாட்டு தொடர்புடையது?

Curling, Ice hockey. கர்லிங், ஐஸ் ஹாக்கி

Curling, Ice hockey. கர்லிங், ஐஸ் ஹாக்கி

விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் ரிங்க் உடன் எந்த விளையாட்டு தொடர்புடையது? - Curling, Ice hockey. கர்லிங், ஐஸ் ஹாக்கி

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்