விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் ட்ராக் உடன் எந்த விளையாட்டு தொடர்புடையது? | Tamil GK

English
Which sport is related to playground name Track ?

Tamil விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் ட்ராக் உடன் எந்த விளையாட்டு தொடர்புடையது?

Athletics, தடகளம்

Athletics, தடகளம்

விளையாட்டு மைதானத்தின் பெயர் ட்ராக் உடன் எந்த விளையாட்டு தொடர்புடையது? - Athletics, தடகளம்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்