எந்த மாநிலத்தில் பிரபலமான மலை வாசஸ்தலம் மணலி அமைந்துள்ளது? | Tamil GK

English
In which state of India the popular hill station Manali is located ?

Tamil எந்த மாநிலத்தில் பிரபலமான மலை வாசஸ்தலம் மணலி அமைந்துள்ளது?

Himachal Pradesh- Kullu Valley,ஹிமாச்சல பிரதேசம்- குலு பள்ளத்தாக்கு

Himachal Pradesh- Kullu Valley,ஹிமாச்சல பிரதேசம்- குலு பள்ளத்தாக்கு

எந்த மாநிலத்தில் பிரபலமான மலை வாசஸ்தலம் மணலி அமைந்துள்ளது? - Himachal Pradesh- Kullu Valley,ஹிமாச்சல பிரதேசம்- குலு பள்ளத்தாக்கு

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்