இந்தியத் திரைப்படங்களின் தாத்தா என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is called the Grandfather of Indian Films ?

Tamil இந்தியத் திரைப்படங்களின் தாத்தா என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்?

en Dhundiraj Govind Phalke ta  துண்டிராஜ் கோவிந்த் பால்கே

Dhundiraj Govind Phalke , துண்டிராஜ் கோவிந்த் பால்கே

இந்தியத் திரைப்படங்களின் தாத்தா என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்? - Dhundiraj Govind Phalke , துண்டிராஜ் கோவிந்த் பால்கே

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்