இந்திய ஐன்ஸ்டீன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is called the Indian Einstein ?

Tamil இந்திய ஐன்ஸ்டீன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்?

en Nagarjuna ta நாகர்ஜுனா

Nagarjuna , நாகர்ஜுனா

இந்திய ஐன்ஸ்டீன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? - Nagarjuna , நாகர்ஜுனா

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்