கிங் மேக்கர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is called the King Maker ?

Tamil கிங் மேக்கர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்?

en Earl of Warwick ta  வார்விக் ஏர்ல்

Earl of Warwick , வார்விக் ஏர்ல்

கிங் மேக்கர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? - Earl of Warwick , வார்விக் ஏர்ல்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்