குவேம்பு என அழைக்கப்படுபவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is called the Kuvempu ?

Tamil குவேம்பு என அழைக்கப்படுபவர் யார்?

en K.V. Puttappa ta புட்டப்பா

K.V. Puttappa , புட்டப்பா

குவேம்பு என அழைக்கப்படுபவர் யார்? - K.V. Puttappa , புட்டப்பா

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்