கைவிளக்கு ஏந்திய காரிகை என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Lady with the lamp ?

Tamil கைவிளக்கு ஏந்திய காரிகை என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Florence Nightinga ta  ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல்

Florence Nightinga , ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல்

கைவிளக்கு ஏந்திய காரிகை என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Florence Nightinga , ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்