லிட்டில் கோர்பரல், மேன் ஆப் டெஸ்டினி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is called the Little Corporal,Man of Destiny ?

Tamil லிட்டில் கோர்பரல், மேன் ஆப் டெஸ்டினி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்?

en Napoleon Bonaparte ta  நெப்போலியன் போனப்பார்ட்

Napoleon Bonaparte , நெப்போலியன் போனப்பார்ட்

லிட்டில் கோர்பரல், மேன் ஆப் டெஸ்டினி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? - Napoleon Bonaparte , நெப்போலியன் போனப்பார்ட்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்