லிட்டில் மாஸ்டர் என்று என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Little Master ?

Tamil லிட்டில் மாஸ்டர் என்று என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Sunil Gavaskar ta  சுனில் காவாஸ்கர்

Sunil Gavaskar , சுனில் காவாஸ்கர்

லிட்டில் மாஸ்டர் என்று என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Sunil Gavaskar , சுனில் காவாஸ்கர்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்