லோகமான்யா என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Lokmanya ?

Tamil லோகமான்யா என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Bal Gangadhar Tilak ta  பால் கங்காதர் திலக்

Bal Gangadhar Tilak , பால் கங்காதர் திலக்

லோகமான்யா என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Bal Gangadhar Tilak , பால் கங்காதர் திலக்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்