இந்தியாவின் மாக்கியவெல்லி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is called the Machiavelli of India ?

Tamil இந்தியாவின் மாக்கியவெல்லி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்?

en Chanakya ta சாணக்யர்

Chanakya , சாணக்யர்

இந்தியாவின் மாக்கியவெல்லி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? - Chanakya , சாணக்யர்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்