மெய்டன் ராணி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is called the Maiden Queen ?

Tamil மெய்டன் ராணி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்?

en Queen Elizabeth I ta  ராணி எலிசபெத் நான்

Queen Elizabeth I , ராணி எலிசபெத் நான்

மெய்டன் ராணி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? - Queen Elizabeth I , ராணி எலிசபெத் நான்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்