சமாதான மனிதன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Man of Peace ?

Tamil சமாதான மனிதன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Lal Bahadur Shastri ta  லால் பகதூர் சாஸ்திரி

Lal Bahadur Shastri , லால் பகதூர் சாஸ்திரி

சமாதான மனிதன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Lal Bahadur Shastri , லால் பகதூர் சாஸ்திரி

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்