இந்தியாவின் மார்ட்டின் லூதர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Martin Luther of India ?

Tamil இந்தியாவின் மார்ட்டின் லூதர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Dayanand Saraswati ta  தயானந்த சரஸ்வதி

Dayanand Saraswati , தயானந்த சரஸ்வதி

இந்தியாவின் மார்ட்டின் லூதர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Dayanand Saraswati , தயானந்த சரஸ்வதி

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்