இந்திய மறுமலர்ச்சியின் காலை நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Morning Star of India Renaissance ?

Tamil இந்திய மறுமலர்ச்சியின் காலை நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Raja Ram Mohan Roy ta  ராஜா ராம் மோகன் ராய்

Raja Ram Mohan Roy , ராஜா ராம் மோகன் ராய்

இந்திய மறுமலர்ச்சியின் காலை நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Raja Ram Mohan Roy , ராஜா ராம் மோகன் ராய்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்