மைசூர் புலி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is called the Mysore Tiger ?

Tamil மைசூர் புலி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்?

en Tippu Sultan ta  திப்பு சுல்தான்

Tippu Sultan , திப்பு சுல்தான்

மைசூர் புலி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? - Tippu Sultan , திப்பு சுல்தான்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்